Dự báo thời tiết 10 ngày tới
Thời gian
Thời tiết
Nhiệt độ (oC) Nhiệt độ thấp nhất
Nhiệt độ cao nhất

Số liệu lịch sử
Thông tin Giá trị Năm
Nhiệt độ thấp nhất (oC) 23,9 2007
Nhiệt độ cao nhất (oC) 33,2 2005
Lượng mưa cao nhất (mm) 2,3 2007

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua tại